کمترین: 
98078.3
بیشترین: 
98319.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
98319.5
زمان: 
11/18 19:10
قیمت شاخص بورس امروز 18 بهمن 1396
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 98319.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 10:00","price":98078.3},{"date":"1396/11/18 10:10","price":98122.5},{"date":"1396/11/18 10:20","price":98153.8},{"date":"1396/11/18 10:30","price":98161.5},{"date":"1396/11/18 10:40","price":98171.5},{"date":"1396/11/18 13:10","price":98317.5},{"date":"1396/11/18 13:20","price":98317.3},{"date":"1396/11/18 19:10","price":98319.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398