کمترین: 
9826.5
بیشترین: 
9828.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9828.6
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دینار بحرین امروز 18 بهمن 1396
قیمت دینار بحریندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 9828.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":9826.5},{"date":"1396/11/18 00:40","price":9827.5},{"date":"1396/11/18 11:20","price":9828.6}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399