کمترین: 
9609.3
بیشترین: 
9611.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9611.4
زمان: 
11/18 11:20
قیمت ریال عمان امروز 18 بهمن 1396
قیمت ریال عماندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 9611.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":9609.3},{"date":"1396/11/18 00:40","price":9610.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":9611.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398