کمترین: 
12317.2
بیشترین: 
12321.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12317.2
زمان: 
11/18 11:20
قیمت دینار کویت امروز 18 بهمن 1396
قیمت دینار کویتدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 12317.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:30","price":12321.2},{"date":"1396/11/18 00:40","price":12321},{"date":"1396/11/18 11:20","price":12317.2}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399