کمترین: 
295000
بیشترین: 
301000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
301000
زمان: 
11/18 14:18
قیمت سکه گرمی امروز 18 بهمن 1396
قیمت سکه گرمیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 301000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:24","price":298000},{"date":"1396/11/18 00:36","price":295000},{"date":"1396/11/18 11:00","price":298000},{"date":"1396/11/18 13:54","price":299000},{"date":"1396/11/18 14:18","price":301000}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399