کمترین: 
53.2
بیشترین: 
53.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
53.3
زمان: 
11/18 11:20
قیمت افغانی امروز 18 بهمن 1396
قیمت افغانیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 53.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":53.2},{"date":"1396/11/18 00:30","price":53.2},{"date":"1396/11/18 00:40","price":53.4},{"date":"1396/11/18 11:20","price":53.3}
بروزرسانی در تاریخ 10 آبان 1399