کمترین: 
6014
بیشترین: 
6182
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6094
زمان: 
11/18 16:00
قیمت یورو امروز 18 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 بهمن 1396 , 6094 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":6182},{"date":"1396/11/18 00:30","price":6054},{"date":"1396/11/18 10:10","price":6049},{"date":"1396/11/18 10:20","price":6014},{"date":"1396/11/18 10:50","price":6019},{"date":"1396/11/18 11:50","price":6024},{"date":"1396/11/18 12:00","price":6027},{"date":"1396/11/18 12:10","price":6034},{"date":"1396/11/18 12:20","price":6064},{"date":"1396/11/18 12:40","price":6107},{"date":"1396/11/18 12:50","price":6112},{"date":"1396/11/18 13:10","price":6109},{"date":"1396/11/18 13:20","price":6104},{"date":"1396/11/18 13:40","price":6107},{"date":"1396/11/18 14:40","price":6104},{"date":"1396/11/18 16:00","price":6094}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399