کمترین: 
4732
بیشترین: 
4823
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4760
زمان: 
11/18 21:20
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4760 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4732},{"date":"1396/11/18 00:30","price":4770},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4820},{"date":"1396/11/18 12:50","price":4818},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4819},{"date":"1396/11/18 13:30","price":4817},{"date":"1396/11/18 13:40","price":4823},{"date":"1396/11/18 13:50","price":4814},{"date":"1396/11/18 14:10","price":4809},{"date":"1396/11/18 14:20","price":4807},{"date":"1396/11/18 14:30","price":4794},{"date":"1396/11/18 14:50","price":4788},{"date":"1396/11/18 15:00","price":4787},{"date":"1396/11/18 15:20","price":4792},{"date":"1396/11/18 15:30","price":4799},{"date":"1396/11/18 17:40","price":4818},{"date":"1396/11/18 18:10","price":4808},{"date":"1396/11/18 18:20","price":4810},{"date":"1396/11/18 19:20","price":4799},{"date":"1396/11/18 19:30","price":4795},{"date":"1396/11/18 19:40","price":4789},{"date":"1396/11/18 20:00","price":4780},{"date":"1396/11/18 20:40","price":4750},{"date":"1396/11/18 21:20","price":4760}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399