کمترین: 
4608
بیشترین: 
4792
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4608
زمان: 
11/18 20:30
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4671},{"date":"1396/11/18 00:30","price":4692},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4778},{"date":"1396/11/18 12:50","price":4770},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4782},{"date":"1396/11/18 13:20","price":4790},{"date":"1396/11/18 13:30","price":4792},{"date":"1396/11/18 13:40","price":4790},{"date":"1396/11/18 13:50","price":4774},{"date":"1396/11/18 14:10","price":4758},{"date":"1396/11/18 14:20","price":4750},{"date":"1396/11/18 14:30","price":4733},{"date":"1396/11/18 14:40","price":4718},{"date":"1396/11/18 14:50","price":4738},{"date":"1396/11/18 15:20","price":4734},{"date":"1396/11/18 15:30","price":4736},{"date":"1396/11/18 15:40","price":4743},{"date":"1396/11/18 16:00","price":4765},{"date":"1396/11/18 16:10","price":4738},{"date":"1396/11/18 16:20","price":4765},{"date":"1396/11/18 16:30","price":4783},{"date":"1396/11/18 16:40","price":4768},{"date":"1396/11/18 16:50","price":4769},{"date":"1396/11/18 17:00","price":4765},{"date":"1396/11/18 17:10","price":4757},{"date":"1396/11/18 17:20","price":4755},{"date":"1396/11/18 17:30","price":4752},{"date":"1396/11/18 17:40","price":4735},{"date":"1396/11/18 18:00","price":4731},{"date":"1396/11/18 18:10","price":4728},{"date":"1396/11/18 18:20","price":4727},{"date":"1396/11/18 18:30","price":4726},{"date":"1396/11/18 18:40","price":4725},{"date":"1396/11/18 18:50","price":4719},{"date":"1396/11/18 19:00","price":4714},{"date":"1396/11/18 19:10","price":4709},{"date":"1396/11/18 19:20","price":4706},{"date":"1396/11/18 19:30","price":4703},{"date":"1396/11/18 19:40","price":4656},{"date":"1396/11/18 19:50","price":4639},{"date":"1396/11/18 20:00","price":4626},{"date":"1396/11/18 20:10","price":4618},{"date":"1396/11/18 20:30","price":4608}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398