کمترین: 
4533
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4533
زمان: 
11/18 20:40
قیمت دلار فردایی / افشار امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / افشاردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4533 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4669},{"date":"1396/11/18 00:30","price":4691},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4753},{"date":"1396/11/18 12:50","price":4770},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4767},{"date":"1396/11/18 13:20","price":4768},{"date":"1396/11/18 13:30","price":4756},{"date":"1396/11/18 13:40","price":4761},{"date":"1396/11/18 13:50","price":4747},{"date":"1396/11/18 14:10","price":4758},{"date":"1396/11/18 14:20","price":4734},{"date":"1396/11/18 14:30","price":4718},{"date":"1396/11/18 14:40","price":4716},{"date":"1396/11/18 14:50","price":4727},{"date":"1396/11/18 15:00","price":4730},{"date":"1396/11/18 15:20","price":4724},{"date":"1396/11/18 15:30","price":4733},{"date":"1396/11/18 16:00","price":4755},{"date":"1396/11/18 16:10","price":4751},{"date":"1396/11/18 16:20","price":4765},{"date":"1396/11/18 16:30","price":4759},{"date":"1396/11/18 16:40","price":4760},{"date":"1396/11/18 16:50","price":4764},{"date":"1396/11/18 17:00","price":4766},{"date":"1396/11/18 17:10","price":4755},{"date":"1396/11/18 17:20","price":4747},{"date":"1396/11/18 17:30","price":4743},{"date":"1396/11/18 17:40","price":4747},{"date":"1396/11/18 17:50","price":4748},{"date":"1396/11/18 18:00","price":4733},{"date":"1396/11/18 18:10","price":4723},{"date":"1396/11/18 18:20","price":4721},{"date":"1396/11/18 18:30","price":4720},{"date":"1396/11/18 18:40","price":4718},{"date":"1396/11/18 18:50","price":4709},{"date":"1396/11/18 19:00","price":4703},{"date":"1396/11/18 19:10","price":4697},{"date":"1396/11/18 19:20","price":4695},{"date":"1396/11/18 19:30","price":4691},{"date":"1396/11/18 19:40","price":4656},{"date":"1396/11/18 19:50","price":4639},{"date":"1396/11/18 20:00","price":4626},{"date":"1396/11/18 20:10","price":4618},{"date":"1396/11/18 20:30","price":4608},{"date":"1396/11/18 20:40","price":4533}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399