کمترین: 
5154
بیشترین: 
5217
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5161.4
زمان: 
11/18 11:20
قیمت پوند امروز 18 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 18 بهمن 1396 , 5161.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":5217},{"date":"1396/11/18 00:40","price":5154},{"date":"1396/11/18 11:20","price":5161.4}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399