کمترین: 
4671
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4681
زمان: 
11/18 20:10
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 18 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4681 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4671},{"date":"1396/11/18 00:30","price":4688},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4747},{"date":"1396/11/18 12:50","price":4750},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4749},{"date":"1396/11/18 13:20","price":4744},{"date":"1396/11/18 13:30","price":4753},{"date":"1396/11/18 13:40","price":4757},{"date":"1396/11/18 13:50","price":4745},{"date":"1396/11/18 14:10","price":4739},{"date":"1396/11/18 14:20","price":4737},{"date":"1396/11/18 14:30","price":4730},{"date":"1396/11/18 14:40","price":4726},{"date":"1396/11/18 14:50","price":4727},{"date":"1396/11/18 15:00","price":4720},{"date":"1396/11/18 15:20","price":4722},{"date":"1396/11/18 15:30","price":4733},{"date":"1396/11/18 15:40","price":4732},{"date":"1396/11/18 16:00","price":4743},{"date":"1396/11/18 16:10","price":4751},{"date":"1396/11/18 16:20","price":4759},{"date":"1396/11/18 16:50","price":4770},{"date":"1396/11/18 17:00","price":4766},{"date":"1396/11/18 17:10","price":4751},{"date":"1396/11/18 17:20","price":4753},{"date":"1396/11/18 17:30","price":4744},{"date":"1396/11/18 17:40","price":4749},{"date":"1396/11/18 17:50","price":4747},{"date":"1396/11/18 18:00","price":4731},{"date":"1396/11/18 18:10","price":4723},{"date":"1396/11/18 18:20","price":4726},{"date":"1396/11/18 18:30","price":4722},{"date":"1396/11/18 18:40","price":4718},{"date":"1396/11/18 18:50","price":4717},{"date":"1396/11/18 19:00","price":4715},{"date":"1396/11/18 19:10","price":4698},{"date":"1396/11/18 19:20","price":4714},{"date":"1396/11/18 19:30","price":4699},{"date":"1396/11/18 19:40","price":4701},{"date":"1396/11/18 19:50","price":4688},{"date":"1396/11/18 20:00","price":4677},{"date":"1396/11/18 20:10","price":4681}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399