قیمت دلار مورخ 18 بهمن 1396

کمترین: 
4541
بیشترین: 
4780
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4545
زمان: 
11/18 20:50
قیمت دلار مورخ 18 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4545 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4676},{"date":"1396/11/18 00:30","price":4690},{"date":"1396/11/18 11:20","price":4692},{"date":"1396/11/18 11:30","price":4700},{"date":"1396/11/18 11:50","price":4706},{"date":"1396/11/18 12:00","price":4707},{"date":"1396/11/18 12:10","price":4709},{"date":"1396/11/18 12:20","price":4671},{"date":"1396/11/18 12:30","price":4715},{"date":"1396/11/18 12:40","price":4762},{"date":"1396/11/18 12:50","price":4769},{"date":"1396/11/18 13:10","price":4765},{"date":"1396/11/18 13:20","price":4767},{"date":"1396/11/18 13:30","price":4773},{"date":"1396/11/18 13:50","price":4758},{"date":"1396/11/18 14:10","price":4747},{"date":"1396/11/18 14:20","price":4738},{"date":"1396/11/18 14:30","price":4718},{"date":"1396/11/18 14:40","price":4716},{"date":"1396/11/18 14:50","price":4736},{"date":"1396/11/18 15:00","price":4729},{"date":"1396/11/18 15:30","price":4734},{"date":"1396/11/18 15:40","price":4733},{"date":"1396/11/18 16:00","price":4754},{"date":"1396/11/18 16:10","price":4730},{"date":"1396/11/18 16:20","price":4763},{"date":"1396/11/18 16:30","price":4780},{"date":"1396/11/18 16:40","price":4765},{"date":"1396/11/18 16:50","price":4770},{"date":"1396/11/18 17:00","price":4765},{"date":"1396/11/18 17:10","price":4750},{"date":"1396/11/18 17:30","price":4744},{"date":"1396/11/18 17:40","price":4741},{"date":"1396/11/18 17:50","price":4740},{"date":"1396/11/18 18:00","price":4730},{"date":"1396/11/18 18:10","price":4719},{"date":"1396/11/18 18:20","price":4721},{"date":"1396/11/18 18:30","price":4719},{"date":"1396/11/18 18:40","price":4718},{"date":"1396/11/18 18:50","price":4709},{"date":"1396/11/18 19:00","price":4703},{"date":"1396/11/18 19:10","price":4698},{"date":"1396/11/18 19:20","price":4694},{"date":"1396/11/18 19:30","price":4686},{"date":"1396/11/18 19:40","price":4673},{"date":"1396/11/18 19:50","price":4649},{"date":"1396/11/18 20:00","price":4582},{"date":"1396/11/18 20:10","price":4557},{"date":"1396/11/18 20:20","price":4561},{"date":"1396/11/18 20:30","price":4541},{"date":"1396/11/18 20:50","price":4545}
بروزرسانی در تاریخ 03 خرداد 1397