کمترین: 
4568.1
بیشترین: 
4603.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4579.5
زمان: 
11/18 11:20
قیمت یورو امروز 18 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 18 بهمن 1396 , 4579.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:20","price":4603.3},{"date":"1396/11/18 00:40","price":4568.1},{"date":"1396/11/18 11:20","price":4579.5}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398