کمترین: 
2.695
بیشترین: 
2.779
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.697
زمان: 
11/18 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 18 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 2.697 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":2.756},{"date":"1396/11/18 00:32","price":2.763},{"date":"1396/11/18 01:00","price":2.764},{"date":"1396/11/18 01:32","price":2.765},{"date":"1396/11/18 02:00","price":2.764},{"date":"1396/11/18 03:00","price":2.758},{"date":"1396/11/18 03:32","price":2.754},{"date":"1396/11/18 04:00","price":2.758},{"date":"1396/11/18 04:32","price":2.756},{"date":"1396/11/18 05:00","price":2.759},{"date":"1396/11/18 06:00","price":2.76},{"date":"1396/11/18 06:32","price":2.759},{"date":"1396/11/18 07:00","price":2.761},{"date":"1396/11/18 07:32","price":2.765},{"date":"1396/11/18 08:00","price":2.771},{"date":"1396/11/18 08:32","price":2.769},{"date":"1396/11/18 09:32","price":2.756},{"date":"1396/11/18 10:00","price":2.76},{"date":"1396/11/18 11:08","price":2.768},{"date":"1396/11/18 11:32","price":2.779},{"date":"1396/11/18 12:08","price":2.773},{"date":"1396/11/18 13:32","price":2.763},{"date":"1396/11/18 14:32","price":2.761},{"date":"1396/11/18 15:08","price":2.764},{"date":"1396/11/18 15:32","price":2.769},{"date":"1396/11/18 16:08","price":2.751},{"date":"1396/11/18 16:32","price":2.741},{"date":"1396/11/18 17:08","price":2.731},{"date":"1396/11/18 17:32","price":2.726},{"date":"1396/11/18 18:00","price":2.738},{"date":"1396/11/18 18:32","price":2.724},{"date":"1396/11/18 19:00","price":2.713},{"date":"1396/11/18 19:32","price":2.698},{"date":"1396/11/18 20:00","price":2.705},{"date":"1396/11/18 20:32","price":2.695},{"date":"1396/11/18 21:00","price":2.709},{"date":"1396/11/18 21:32","price":2.728},{"date":"1396/11/18 22:00","price":2.721},{"date":"1396/11/18 23:00","price":2.714},{"date":"1396/11/18 23:32","price":2.697}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399