کمترین: 
1.7592
بیشترین: 
1.8248
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.7707
زمان: 
11/18 23:32
قیمت بنزین امروز 18 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1.7707 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":1.8108},{"date":"1396/11/18 00:32","price":1.8118},{"date":"1396/11/18 01:00","price":1.8075},{"date":"1396/11/18 01:32","price":1.8146},{"date":"1396/11/18 02:00","price":1.8205},{"date":"1396/11/18 03:32","price":1.8203},{"date":"1396/11/18 04:00","price":1.8212},{"date":"1396/11/18 04:32","price":1.8193},{"date":"1396/11/18 05:00","price":1.8184},{"date":"1396/11/18 06:00","price":1.8217},{"date":"1396/11/18 06:32","price":1.8248},{"date":"1396/11/18 07:00","price":1.8235},{"date":"1396/11/18 07:32","price":1.8213},{"date":"1396/11/18 08:00","price":1.8224},{"date":"1396/11/18 08:32","price":1.8222},{"date":"1396/11/18 09:00","price":1.8224},{"date":"1396/11/18 09:32","price":1.8216},{"date":"1396/11/18 10:00","price":1.8219},{"date":"1396/11/18 11:08","price":1.8226},{"date":"1396/11/18 11:32","price":1.824},{"date":"1396/11/18 12:08","price":1.82},{"date":"1396/11/18 13:32","price":1.8095},{"date":"1396/11/18 14:32","price":1.8112},{"date":"1396/11/18 15:08","price":1.8115},{"date":"1396/11/18 15:32","price":1.8128},{"date":"1396/11/18 16:08","price":1.8082},{"date":"1396/11/18 16:32","price":1.8133},{"date":"1396/11/18 17:08","price":1.8197},{"date":"1396/11/18 17:32","price":1.82},{"date":"1396/11/18 18:00","price":1.8129},{"date":"1396/11/18 18:32","price":1.8196},{"date":"1396/11/18 19:00","price":1.821},{"date":"1396/11/18 19:32","price":1.8006},{"date":"1396/11/18 20:00","price":1.782},{"date":"1396/11/18 20:32","price":1.7754},{"date":"1396/11/18 21:00","price":1.7726},{"date":"1396/11/18 21:32","price":1.7663},{"date":"1396/11/18 22:00","price":1.7592},{"date":"1396/11/18 23:00","price":1.7622},{"date":"1396/11/18 23:32","price":1.7707}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399