کمترین: 
753.01
بیشترین: 
875
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
855
زمان: 
11/18 22:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 18 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 855 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":790.1},{"date":"1396/11/18 00:30","price":802},{"date":"1396/11/18 01:00","price":810},{"date":"1396/11/18 01:30","price":802},{"date":"1396/11/18 02:00","price":796.1},{"date":"1396/11/18 02:30","price":785.02},{"date":"1396/11/18 03:00","price":806},{"date":"1396/11/18 03:30","price":805.76},{"date":"1396/11/18 04:00","price":793},{"date":"1396/11/18 04:30","price":792.28},{"date":"1396/11/18 05:00","price":802},{"date":"1396/11/18 05:30","price":800},{"date":"1396/11/18 06:00","price":799},{"date":"1396/11/18 06:30","price":770},{"date":"1396/11/18 07:00","price":764.35},{"date":"1396/11/18 07:30","price":753.01},{"date":"1396/11/18 10:00","price":770.28},{"date":"1396/11/18 10:30","price":763.04},{"date":"1396/11/18 11:00","price":766.64},{"date":"1396/11/18 11:30","price":767},{"date":"1396/11/18 12:00","price":799},{"date":"1396/11/18 12:30","price":808},{"date":"1396/11/18 16:30","price":846},{"date":"1396/11/18 17:00","price":860},{"date":"1396/11/18 17:30","price":875},{"date":"1396/11/18 18:00","price":869.4},{"date":"1396/11/18 18:30","price":847},{"date":"1396/11/18 19:00","price":848},{"date":"1396/11/18 19:30","price":848.16},{"date":"1396/11/18 20:00","price":840},{"date":"1396/11/18 21:00","price":830},{"date":"1396/11/18 21:30","price":860},{"date":"1396/11/18 22:30","price":855}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399