کمترین: 
575.75
بیشترین: 
597.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
576.75
زمان: 
11/18 23:32
قیمت گازوئیل امروز 18 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 576.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":593.63},{"date":"1396/11/18 01:00","price":592.63},{"date":"1396/11/18 01:32","price":594},{"date":"1396/11/18 02:00","price":595.38},{"date":"1396/11/18 05:00","price":594.75},{"date":"1396/11/18 06:00","price":595.75},{"date":"1396/11/18 06:32","price":596.75},{"date":"1396/11/18 07:00","price":596.5},{"date":"1396/11/18 07:32","price":596.25},{"date":"1396/11/18 08:00","price":596.5},{"date":"1396/11/18 09:00","price":596.63},{"date":"1396/11/18 09:32","price":596.38},{"date":"1396/11/18 10:00","price":597},{"date":"1396/11/18 11:08","price":597.13},{"date":"1396/11/18 12:08","price":596.13},{"date":"1396/11/18 13:32","price":593.13},{"date":"1396/11/18 14:32","price":592.63},{"date":"1396/11/18 15:08","price":592.13},{"date":"1396/11/18 15:32","price":591.88},{"date":"1396/11/18 16:08","price":590.13},{"date":"1396/11/18 17:32","price":589.88},{"date":"1396/11/18 18:00","price":589},{"date":"1396/11/18 18:32","price":592.38},{"date":"1396/11/18 19:00","price":592.88},{"date":"1396/11/18 19:32","price":587.75},{"date":"1396/11/18 20:00","price":580.63},{"date":"1396/11/18 20:32","price":578.88},{"date":"1396/11/18 21:00","price":578.38},{"date":"1396/11/18 21:32","price":577.13},{"date":"1396/11/18 22:00","price":575.75},{"date":"1396/11/18 23:00","price":577.38},{"date":"1396/11/18 23:32","price":576.75}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1398