کمترین: 
1.9247
بیشترین: 
1.9976
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.933
زمان: 
11/18 23:32
قیمت نفت کوره امروز 18 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 1.933 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":1.9887},{"date":"1396/11/18 00:32","price":1.9857},{"date":"1396/11/18 01:00","price":1.9867},{"date":"1396/11/18 01:32","price":1.9926},{"date":"1396/11/18 02:00","price":1.9917},{"date":"1396/11/18 03:00","price":1.9897},{"date":"1396/11/18 03:32","price":1.9909},{"date":"1396/11/18 04:00","price":1.9898},{"date":"1396/11/18 04:32","price":1.9899},{"date":"1396/11/18 05:00","price":1.9915},{"date":"1396/11/18 05:32","price":1.9939},{"date":"1396/11/18 06:00","price":1.9962},{"date":"1396/11/18 06:32","price":1.9951},{"date":"1396/11/18 07:00","price":1.9944},{"date":"1396/11/18 07:32","price":1.9947},{"date":"1396/11/18 08:00","price":1.9951},{"date":"1396/11/18 08:32","price":1.9959},{"date":"1396/11/18 09:00","price":1.9957},{"date":"1396/11/18 09:32","price":1.9935},{"date":"1396/11/18 10:00","price":1.9955},{"date":"1396/11/18 10:32","price":1.9976},{"date":"1396/11/18 11:08","price":1.9951},{"date":"1396/11/18 11:32","price":1.9937},{"date":"1396/11/18 12:08","price":1.991},{"date":"1396/11/18 13:32","price":1.9828},{"date":"1396/11/18 14:32","price":1.9807},{"date":"1396/11/18 15:08","price":1.9794},{"date":"1396/11/18 15:32","price":1.9817},{"date":"1396/11/18 16:08","price":1.977},{"date":"1396/11/18 16:32","price":1.9808},{"date":"1396/11/18 17:08","price":1.9782},{"date":"1396/11/18 17:32","price":1.9744},{"date":"1396/11/18 18:00","price":1.9787},{"date":"1396/11/18 18:32","price":1.982},{"date":"1396/11/18 19:00","price":1.9845},{"date":"1396/11/18 19:32","price":1.9577},{"date":"1396/11/18 20:00","price":1.9456},{"date":"1396/11/18 20:32","price":1.9388},{"date":"1396/11/18 21:00","price":1.937},{"date":"1396/11/18 21:32","price":1.9271},{"date":"1396/11/18 22:00","price":1.9304},{"date":"1396/11/18 22:32","price":1.9247},{"date":"1396/11/18 23:00","price":1.9336},{"date":"1396/11/18 23:32","price":1.933}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399