کمترین: 
7239.3
بیشترین: 
8434.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8243
زمان: 
11/18 22:30
قیمت بیت کوین امروز 18 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 18 بهمن 1396 , 8243 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":7543.8},{"date":"1396/11/18 00:30","price":7499.9},{"date":"1396/11/18 01:00","price":7724.7},{"date":"1396/11/18 01:30","price":7700.3},{"date":"1396/11/18 02:00","price":7657.9},{"date":"1396/11/18 02:30","price":7643.6},{"date":"1396/11/18 03:00","price":7681.8},{"date":"1396/11/18 03:30","price":7707},{"date":"1396/11/18 04:00","price":7554},{"date":"1396/11/18 04:30","price":7610.1},{"date":"1396/11/18 05:00","price":7700},{"date":"1396/11/18 05:30","price":7600.7},{"date":"1396/11/18 06:00","price":7544},{"date":"1396/11/18 06:30","price":7320.8},{"date":"1396/11/18 07:00","price":7352.9},{"date":"1396/11/18 07:30","price":7239.3},{"date":"1396/11/18 10:00","price":7440},{"date":"1396/11/18 10:30","price":7269.2},{"date":"1396/11/18 11:00","price":7410},{"date":"1396/11/18 11:30","price":7412.7},{"date":"1396/11/18 12:00","price":7716.1},{"date":"1396/11/18 12:30","price":7724},{"date":"1396/11/18 16:30","price":8150},{"date":"1396/11/18 17:00","price":8337.7},{"date":"1396/11/18 17:30","price":8434.8},{"date":"1396/11/18 18:00","price":8336.8},{"date":"1396/11/18 18:30","price":8215.7},{"date":"1396/11/18 19:00","price":8179.3},{"date":"1396/11/18 19:30","price":8099},{"date":"1396/11/18 20:30","price":8119},{"date":"1396/11/18 21:00","price":8033.9},{"date":"1396/11/18 21:30","price":8274.1},{"date":"1396/11/18 22:30","price":8243}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399