کمترین: 
65.32
بیشترین: 
67.53
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
65.56
زمان: 
11/18 23:00
قیمت نفت برنت امروز 18 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 65.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":66.98},{"date":"1396/11/18 00:32","price":67.03},{"date":"1396/11/18 01:00","price":66.88},{"date":"1396/11/18 01:32","price":67.08},{"date":"1396/11/18 02:00","price":67.3},{"date":"1396/11/18 02:32","price":67.22},{"date":"1396/11/18 05:00","price":67.2},{"date":"1396/11/18 06:00","price":67.41},{"date":"1396/11/18 06:32","price":67.44},{"date":"1396/11/18 07:00","price":67.41},{"date":"1396/11/18 07:32","price":67.34},{"date":"1396/11/18 08:00","price":67.38},{"date":"1396/11/18 08:32","price":67.36},{"date":"1396/11/18 09:00","price":67.38},{"date":"1396/11/18 09:32","price":67.35},{"date":"1396/11/18 10:00","price":67.39},{"date":"1396/11/18 11:08","price":67.41},{"date":"1396/11/18 11:32","price":67.44},{"date":"1396/11/18 12:08","price":67.27},{"date":"1396/11/18 13:32","price":66.77},{"date":"1396/11/18 14:32","price":66.81},{"date":"1396/11/18 15:08","price":66.75},{"date":"1396/11/18 15:32","price":66.83},{"date":"1396/11/18 16:08","price":66.61},{"date":"1396/11/18 16:32","price":66.77},{"date":"1396/11/18 17:08","price":66.83},{"date":"1396/11/18 17:32","price":66.84},{"date":"1396/11/18 18:00","price":66.87},{"date":"1396/11/18 18:32","price":67.47},{"date":"1396/11/18 19:00","price":67.53},{"date":"1396/11/18 19:32","price":66.75},{"date":"1396/11/18 20:00","price":66.02},{"date":"1396/11/18 20:32","price":65.9},{"date":"1396/11/18 21:00","price":65.68},{"date":"1396/11/18 21:32","price":65.47},{"date":"1396/11/18 22:00","price":65.32},{"date":"1396/11/18 23:00","price":65.56}
بروزرسانی در تاریخ 18 فروردین 1399