کمترین: 
61.45
بیشترین: 
64.07
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.84
زمان: 
11/18 23:32
قیمت نفت سبک امروز 18 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 بهمن 1396 , 61.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/18 00:00","price":63.55},{"date":"1396/11/18 00:32","price":63.58},{"date":"1396/11/18 01:00","price":63.41},{"date":"1396/11/18 01:32","price":63.7},{"date":"1396/11/18 02:00","price":63.89},{"date":"1396/11/18 03:00","price":63.88},{"date":"1396/11/18 04:00","price":63.89},{"date":"1396/11/18 04:32","price":63.91},{"date":"1396/11/18 05:00","price":63.83},{"date":"1396/11/18 06:00","price":64.06},{"date":"1396/11/18 06:32","price":64.07},{"date":"1396/11/18 07:00","price":63.94},{"date":"1396/11/18 07:32","price":63.91},{"date":"1396/11/18 08:32","price":63.94},{"date":"1396/11/18 09:00","price":63.97},{"date":"1396/11/18 09:32","price":63.88},{"date":"1396/11/18 10:00","price":63.83},{"date":"1396/11/18 11:08","price":63.88},{"date":"1396/11/18 11:32","price":63.87},{"date":"1396/11/18 12:08","price":63.72},{"date":"1396/11/18 13:32","price":63.27},{"date":"1396/11/18 15:08","price":63.16},{"date":"1396/11/18 15:32","price":63.2},{"date":"1396/11/18 16:08","price":62.97},{"date":"1396/11/18 16:32","price":63.09},{"date":"1396/11/18 17:08","price":63.16},{"date":"1396/11/18 17:32","price":63.17},{"date":"1396/11/18 18:00","price":63.2},{"date":"1396/11/18 18:32","price":63.73},{"date":"1396/11/18 19:00","price":63.8},{"date":"1396/11/18 19:32","price":62.84},{"date":"1396/11/18 20:00","price":62.17},{"date":"1396/11/18 20:32","price":62.09},{"date":"1396/11/18 21:00","price":61.88},{"date":"1396/11/18 21:32","price":61.73},{"date":"1396/11/18 22:00","price":61.45},{"date":"1396/11/18 23:00","price":61.72},{"date":"1396/11/18 23:32","price":61.84}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399