کمترین: 
4647
بیشترین: 
4705
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4692
زمان: 
11/17 19:10
قیمت دلار نقدی / افشار امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار نقدی / افشاردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4692 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:40","price":4647},{"date":"1396/11/17 11:50","price":4668},{"date":"1396/11/17 12:10","price":4676},{"date":"1396/11/17 12:40","price":4673},{"date":"1396/11/17 12:50","price":4674},{"date":"1396/11/17 13:00","price":4690},{"date":"1396/11/17 13:10","price":4695},{"date":"1396/11/17 13:20","price":4690},{"date":"1396/11/17 13:30","price":4684},{"date":"1396/11/17 13:40","price":4685},{"date":"1396/11/17 14:10","price":4680},{"date":"1396/11/17 14:20","price":4686},{"date":"1396/11/17 14:30","price":4677},{"date":"1396/11/17 14:40","price":4660},{"date":"1396/11/17 14:50","price":4664},{"date":"1396/11/17 15:00","price":4659},{"date":"1396/11/17 15:10","price":4671},{"date":"1396/11/17 15:20","price":4667},{"date":"1396/11/17 15:30","price":4670},{"date":"1396/11/17 15:40","price":4673},{"date":"1396/11/17 16:00","price":4674},{"date":"1396/11/17 16:10","price":4686},{"date":"1396/11/17 16:20","price":4689},{"date":"1396/11/17 16:30","price":4686},{"date":"1396/11/17 16:50","price":4681},{"date":"1396/11/17 17:00","price":4684},{"date":"1396/11/17 17:10","price":4683},{"date":"1396/11/17 17:20","price":4687},{"date":"1396/11/17 17:30","price":4689},{"date":"1396/11/17 17:40","price":4688},{"date":"1396/11/17 17:50","price":4675},{"date":"1396/11/17 18:00","price":4673},{"date":"1396/11/17 18:10","price":4678},{"date":"1396/11/17 18:20","price":4694},{"date":"1396/11/17 18:30","price":4687},{"date":"1396/11/17 18:50","price":4705},{"date":"1396/11/17 19:00","price":4697},{"date":"1396/11/17 19:10","price":4692}
بروزرسانی در تاریخ 31 شهریور 1398