کمترین: 
4651
بیشترین: 
4698
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4688
زمان: 
11/17 20:00
قیمت دلار فردایی / سبزه امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار فردایی / سبزهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4688 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:40","price":4655},{"date":"1396/11/17 11:50","price":4657},{"date":"1396/11/17 12:10","price":4671},{"date":"1396/11/17 12:30","price":4667},{"date":"1396/11/17 12:40","price":4669},{"date":"1396/11/17 12:50","price":4682},{"date":"1396/11/17 13:00","price":4681},{"date":"1396/11/17 13:10","price":4674},{"date":"1396/11/17 13:20","price":4670},{"date":"1396/11/17 13:30","price":4667},{"date":"1396/11/17 13:40","price":4672},{"date":"1396/11/17 14:10","price":4664},{"date":"1396/11/17 14:20","price":4666},{"date":"1396/11/17 14:30","price":4667},{"date":"1396/11/17 14:40","price":4653},{"date":"1396/11/17 14:50","price":4658},{"date":"1396/11/17 15:00","price":4651},{"date":"1396/11/17 15:10","price":4666},{"date":"1396/11/17 15:20","price":4665},{"date":"1396/11/17 15:30","price":4661},{"date":"1396/11/17 15:40","price":4665},{"date":"1396/11/17 16:00","price":4662},{"date":"1396/11/17 16:10","price":4664},{"date":"1396/11/17 16:20","price":4672},{"date":"1396/11/17 16:30","price":4666},{"date":"1396/11/17 16:40","price":4675},{"date":"1396/11/17 16:50","price":4677},{"date":"1396/11/17 17:00","price":4686},{"date":"1396/11/17 17:10","price":4687},{"date":"1396/11/17 17:20","price":4686},{"date":"1396/11/17 17:30","price":4687},{"date":"1396/11/17 17:40","price":4676},{"date":"1396/11/17 17:50","price":4675},{"date":"1396/11/17 18:00","price":4685},{"date":"1396/11/17 18:20","price":4698},{"date":"1396/11/17 18:30","price":4688},{"date":"1396/11/17 18:40","price":4690},{"date":"1396/11/17 18:50","price":4695},{"date":"1396/11/17 19:00","price":4688},{"date":"1396/11/17 19:10","price":4690},{"date":"1396/11/17 19:30","price":4687},{"date":"1396/11/17 19:50","price":4691},{"date":"1396/11/17 20:00","price":4688}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399