کمترین: 
4626
بیشترین: 
4702
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4690
زمان: 
11/17 20:00
قیمت دلار امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4690 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:40","price":4651},{"date":"1396/11/17 11:50","price":4670},{"date":"1396/11/17 12:10","price":4675},{"date":"1396/11/17 12:30","price":4672},{"date":"1396/11/17 12:50","price":4678},{"date":"1396/11/17 13:00","price":4685},{"date":"1396/11/17 13:10","price":4687},{"date":"1396/11/17 13:20","price":4656},{"date":"1396/11/17 13:30","price":4643},{"date":"1396/11/17 13:40","price":4646},{"date":"1396/11/17 14:10","price":4637},{"date":"1396/11/17 14:20","price":4647},{"date":"1396/11/17 14:30","price":4638},{"date":"1396/11/17 14:40","price":4629},{"date":"1396/11/17 14:50","price":4634},{"date":"1396/11/17 15:00","price":4629},{"date":"1396/11/17 15:10","price":4641},{"date":"1396/11/17 15:20","price":4626},{"date":"1396/11/17 15:30","price":4667},{"date":"1396/11/17 15:40","price":4671},{"date":"1396/11/17 15:50","price":4669},{"date":"1396/11/17 16:10","price":4681},{"date":"1396/11/17 16:20","price":4684},{"date":"1396/11/17 16:30","price":4678},{"date":"1396/11/17 16:40","price":4683},{"date":"1396/11/17 16:50","price":4678},{"date":"1396/11/17 17:00","price":4686},{"date":"1396/11/17 17:30","price":4688},{"date":"1396/11/17 17:40","price":4675},{"date":"1396/11/17 17:50","price":4670},{"date":"1396/11/17 18:00","price":4677},{"date":"1396/11/17 18:10","price":4680},{"date":"1396/11/17 18:20","price":4696},{"date":"1396/11/17 18:30","price":4688},{"date":"1396/11/17 18:50","price":4702},{"date":"1396/11/17 19:00","price":4693},{"date":"1396/11/17 19:10","price":4691},{"date":"1396/11/17 19:30","price":4689},{"date":"1396/11/17 19:40","price":4690},{"date":"1396/11/17 19:50","price":4692},{"date":"1396/11/17 20:00","price":4690}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399