کمترین: 
6727
بیشترین: 
6768
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6767
زمان: 
11/17 13:30
قیمت پوند امروز 17 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 17 بهمن 1396 , 6767 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":6768},{"date":"1396/11/17 11:40","price":6745},{"date":"1396/11/17 11:50","price":6755},{"date":"1396/11/17 12:10","price":6727},{"date":"1396/11/17 12:30","price":6733},{"date":"1396/11/17 13:00","price":6743},{"date":"1396/11/17 13:30","price":6767}
بروزرسانی در تاریخ 19 فروردین 1399