کمترین: 
6039
بیشترین: 
6142
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6054
زمان: 
11/17 15:10
قیمت یورو امروز 17 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 17 بهمن 1396 , 6054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":6142},{"date":"1396/11/17 11:40","price":6104},{"date":"1396/11/17 11:50","price":6054},{"date":"1396/11/17 12:10","price":6047},{"date":"1396/11/17 12:30","price":6039},{"date":"1396/11/17 12:40","price":6074},{"date":"1396/11/17 12:50","price":6062},{"date":"1396/11/17 13:20","price":6042},{"date":"1396/11/17 13:30","price":6047},{"date":"1396/11/17 13:40","price":6049},{"date":"1396/11/17 15:10","price":6054}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399