کمترین: 
4718
بیشترین: 
4770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4770
زمان: 
11/17 21:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 17 بهمن 1396
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 4770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 11:00","price":4731},{"date":"1396/11/17 11:40","price":4718},{"date":"1396/11/17 11:50","price":4729},{"date":"1396/11/17 12:10","price":4738},{"date":"1396/11/17 12:30","price":4735},{"date":"1396/11/17 12:40","price":4739},{"date":"1396/11/17 12:50","price":4744},{"date":"1396/11/17 13:00","price":4747},{"date":"1396/11/17 13:30","price":4746},{"date":"1396/11/17 14:10","price":4744},{"date":"1396/11/17 14:20","price":4742},{"date":"1396/11/17 14:30","price":4743},{"date":"1396/11/17 14:50","price":4739},{"date":"1396/11/17 15:00","price":4740},{"date":"1396/11/17 15:10","price":4739},{"date":"1396/11/17 15:50","price":4741},{"date":"1396/11/17 17:00","price":4744},{"date":"1396/11/17 17:10","price":4753},{"date":"1396/11/17 17:40","price":4754},{"date":"1396/11/17 17:50","price":4752},{"date":"1396/11/17 18:10","price":4751},{"date":"1396/11/17 18:20","price":4752},{"date":"1396/11/17 18:30","price":4759},{"date":"1396/11/17 19:00","price":4757},{"date":"1396/11/17 19:30","price":4763},{"date":"1396/11/17 20:00","price":4761},{"date":"1396/11/17 21:20","price":4769},{"date":"1396/11/17 21:30","price":4770}
بروزرسانی در تاریخ 07 مهر 1399