کمترین: 
2.704
بیشترین: 
2.782
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.757
زمان: 
11/17 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 17 بهمن 1396
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 2.757 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":2.748},{"date":"1396/11/17 00:32","price":2.751},{"date":"1396/11/17 01:00","price":2.754},{"date":"1396/11/17 01:32","price":2.76},{"date":"1396/11/17 02:00","price":2.758},{"date":"1396/11/17 03:00","price":2.768},{"date":"1396/11/17 03:32","price":2.773},{"date":"1396/11/17 04:00","price":2.777},{"date":"1396/11/17 04:32","price":2.774},{"date":"1396/11/17 05:32","price":2.78},{"date":"1396/11/17 06:08","price":2.774},{"date":"1396/11/17 07:08","price":2.763},{"date":"1396/11/17 07:32","price":2.768},{"date":"1396/11/17 08:00","price":2.77},{"date":"1396/11/17 08:32","price":2.772},{"date":"1396/11/17 09:08","price":2.777},{"date":"1396/11/17 09:32","price":2.765},{"date":"1396/11/17 12:32","price":2.777},{"date":"1396/11/17 13:08","price":2.772},{"date":"1396/11/17 13:32","price":2.77},{"date":"1396/11/17 14:08","price":2.782},{"date":"1396/11/17 14:32","price":2.772},{"date":"1396/11/17 15:08","price":2.763},{"date":"1396/11/17 16:08","price":2.754},{"date":"1396/11/17 16:32","price":2.718},{"date":"1396/11/17 17:08","price":2.719},{"date":"1396/11/17 17:32","price":2.704},{"date":"1396/11/17 18:00","price":2.705},{"date":"1396/11/17 18:32","price":2.721},{"date":"1396/11/17 19:08","price":2.719},{"date":"1396/11/17 20:32","price":2.738},{"date":"1396/11/17 21:00","price":2.75},{"date":"1396/11/17 21:32","price":2.754},{"date":"1396/11/17 22:00","price":2.746},{"date":"1396/11/17 23:32","price":2.757}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399