کمترین: 
1.8054
بیشترین: 
1.8438
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8054
زمان: 
11/17 23:32
قیمت بنزین امروز 17 بهمن 1396
قیمت بنزیندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1.8054 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":1.8438},{"date":"1396/11/17 00:32","price":1.8424},{"date":"1396/11/17 01:00","price":1.8375},{"date":"1396/11/17 01:32","price":1.8334},{"date":"1396/11/17 02:00","price":1.8319},{"date":"1396/11/17 03:00","price":1.8332},{"date":"1396/11/17 03:32","price":1.8349},{"date":"1396/11/17 04:00","price":1.8357},{"date":"1396/11/17 04:32","price":1.8358},{"date":"1396/11/17 05:08","price":1.8359},{"date":"1396/11/17 05:32","price":1.8323},{"date":"1396/11/17 06:08","price":1.8251},{"date":"1396/11/17 07:08","price":1.8263},{"date":"1396/11/17 07:32","price":1.8262},{"date":"1396/11/17 08:00","price":1.8245},{"date":"1396/11/17 08:32","price":1.8236},{"date":"1396/11/17 09:08","price":1.8243},{"date":"1396/11/17 09:32","price":1.828},{"date":"1396/11/17 12:32","price":1.8369},{"date":"1396/11/17 13:08","price":1.8328},{"date":"1396/11/17 13:32","price":1.8247},{"date":"1396/11/17 14:08","price":1.8179},{"date":"1396/11/17 14:32","price":1.824},{"date":"1396/11/17 15:08","price":1.8244},{"date":"1396/11/17 16:08","price":1.8117},{"date":"1396/11/17 16:32","price":1.8169},{"date":"1396/11/17 17:08","price":1.8132},{"date":"1396/11/17 17:32","price":1.8137},{"date":"1396/11/17 18:00","price":1.8108},{"date":"1396/11/17 18:32","price":1.8261},{"date":"1396/11/17 19:08","price":1.8272},{"date":"1396/11/17 20:32","price":1.8148},{"date":"1396/11/17 21:00","price":1.8183},{"date":"1396/11/17 21:32","price":1.8203},{"date":"1396/11/17 22:00","price":1.8175},{"date":"1396/11/17 22:32","price":1.8098},{"date":"1396/11/17 23:32","price":1.8054}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399