کمترین: 
592.63
بیشترین: 
600.13
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
592.63
زمان: 
11/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 592.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":600.13},{"date":"1396/11/17 00:32","price":599.88},{"date":"1396/11/17 01:00","price":598.88},{"date":"1396/11/17 01:32","price":597.5},{"date":"1396/11/17 02:00","price":596.88},{"date":"1396/11/17 05:08","price":597.5},{"date":"1396/11/17 05:32","price":596.75},{"date":"1396/11/17 06:08","price":596.13},{"date":"1396/11/17 07:08","price":596.25},{"date":"1396/11/17 08:00","price":595.75},{"date":"1396/11/17 08:32","price":595.63},{"date":"1396/11/17 09:08","price":595.5},{"date":"1396/11/17 09:32","price":596.5},{"date":"1396/11/17 12:32","price":599.88},{"date":"1396/11/17 13:08","price":598.63},{"date":"1396/11/17 13:32","price":597.25},{"date":"1396/11/17 14:08","price":595.38},{"date":"1396/11/17 14:32","price":598.13},{"date":"1396/11/17 15:08","price":599},{"date":"1396/11/17 16:08","price":595.63},{"date":"1396/11/17 16:32","price":595.5},{"date":"1396/11/17 17:08","price":594.63},{"date":"1396/11/17 17:32","price":594.13},{"date":"1396/11/17 18:00","price":593.13},{"date":"1396/11/17 18:32","price":597.88},{"date":"1396/11/17 19:08","price":598.13},{"date":"1396/11/17 20:32","price":596.13},{"date":"1396/11/17 21:00","price":595.75},{"date":"1396/11/17 21:32","price":596.38},{"date":"1396/11/17 22:00","price":595.25},{"date":"1396/11/17 22:32","price":593.38},{"date":"1396/11/17 23:32","price":592.63}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399