کمترین: 
1.9855
بیشترین: 
2.0157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.988
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 1.988 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":2.0157},{"date":"1396/11/17 00:32","price":2.0142},{"date":"1396/11/17 01:00","price":2.0099},{"date":"1396/11/17 01:32","price":2.0057},{"date":"1396/11/17 02:00","price":2.0048},{"date":"1396/11/17 03:00","price":2.0058},{"date":"1396/11/17 03:32","price":2.005},{"date":"1396/11/17 04:00","price":2.0057},{"date":"1396/11/17 04:32","price":2.0064},{"date":"1396/11/17 05:08","price":2.0059},{"date":"1396/11/17 05:32","price":2.0035},{"date":"1396/11/17 06:08","price":2.0022},{"date":"1396/11/17 06:32","price":2.0042},{"date":"1396/11/17 07:08","price":2.0032},{"date":"1396/11/17 07:32","price":2.0027},{"date":"1396/11/17 08:00","price":2.0015},{"date":"1396/11/17 09:08","price":2.0025},{"date":"1396/11/17 09:32","price":2.0045},{"date":"1396/11/17 10:00","price":2.0044},{"date":"1396/11/17 11:32","price":2.0048},{"date":"1396/11/17 12:08","price":2.0113},{"date":"1396/11/17 12:32","price":2.0124},{"date":"1396/11/17 13:08","price":2.0111},{"date":"1396/11/17 13:32","price":2.0063},{"date":"1396/11/17 14:08","price":2.0011},{"date":"1396/11/17 14:32","price":2.0082},{"date":"1396/11/17 15:08","price":2.0103},{"date":"1396/11/17 16:08","price":1.9949},{"date":"1396/11/17 16:32","price":1.9988},{"date":"1396/11/17 17:08","price":2.0011},{"date":"1396/11/17 17:32","price":1.9964},{"date":"1396/11/17 18:00","price":1.9918},{"date":"1396/11/17 18:32","price":2.0057},{"date":"1396/11/17 19:08","price":1.9978},{"date":"1396/11/17 19:32","price":2.0008},{"date":"1396/11/17 20:00","price":1.9964},{"date":"1396/11/17 20:32","price":1.9984},{"date":"1396/11/17 21:00","price":1.9998},{"date":"1396/11/17 21:32","price":1.997},{"date":"1396/11/17 22:00","price":1.9951},{"date":"1396/11/17 22:32","price":1.9855},{"date":"1396/11/17 23:00","price":1.9876},{"date":"1396/11/17 23:32","price":1.988}
بروزرسانی در تاریخ 16 فروردین 1399