کمترین: 
6200.1
بیشترین: 
7345.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7268.9
زمان: 
11/17 23:30
قیمت بیت کوین امروز 17 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 17 بهمن 1396 , 7268.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":7079.1},{"date":"1396/11/17 00:30","price":7345.5},{"date":"1396/11/17 01:00","price":7245.6},{"date":"1396/11/17 01:30","price":7195.1},{"date":"1396/11/17 04:00","price":6988.9},{"date":"1396/11/17 04:30","price":7023},{"date":"1396/11/17 07:00","price":6429},{"date":"1396/11/17 07:30","price":6261},{"date":"1396/11/17 08:00","price":6251},{"date":"1396/11/17 10:00","price":6554.2},{"date":"1396/11/17 10:30","price":6350.1},{"date":"1396/11/17 13:00","price":6200.1},{"date":"1396/11/17 13:30","price":6737.1},{"date":"1396/11/17 15:00","price":6443.8},{"date":"1396/11/17 15:30","price":6340.7},{"date":"1396/11/17 16:00","price":6407.5},{"date":"1396/11/17 16:30","price":6524.1},{"date":"1396/11/17 17:00","price":6781.6},{"date":"1396/11/17 17:30","price":6794.8},{"date":"1396/11/17 18:00","price":7099.5},{"date":"1396/11/17 18:30","price":7054.3},{"date":"1396/11/17 19:00","price":7129.5},{"date":"1396/11/17 19:30","price":7273.5},{"date":"1396/11/17 22:00","price":7005},{"date":"1396/11/17 22:30","price":7153.3},{"date":"1396/11/17 23:30","price":7268.9}
بروزرسانی در تاریخ 13 فروردین 1399