کمترین: 
66.76
بیشترین: 
67.47
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.84
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت برنت امروز 17 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 66.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":67.47},{"date":"1396/11/17 00:32","price":67.45},{"date":"1396/11/17 01:00","price":67.33},{"date":"1396/11/17 01:32","price":67.06},{"date":"1396/11/17 02:00","price":67},{"date":"1396/11/17 02:32","price":66.92},{"date":"1396/11/17 05:08","price":67.08},{"date":"1396/11/17 05:32","price":66.94},{"date":"1396/11/17 06:08","price":66.88},{"date":"1396/11/17 07:08","price":66.92},{"date":"1396/11/17 07:32","price":66.94},{"date":"1396/11/17 08:00","price":66.84},{"date":"1396/11/17 09:08","price":66.83},{"date":"1396/11/17 09:32","price":66.97},{"date":"1396/11/17 12:32","price":67.39},{"date":"1396/11/17 13:08","price":67.27},{"date":"1396/11/17 13:32","price":67.11},{"date":"1396/11/17 14:08","price":66.91},{"date":"1396/11/17 14:32","price":67.14},{"date":"1396/11/17 15:08","price":67.16},{"date":"1396/11/17 16:08","price":66.81},{"date":"1396/11/17 16:32","price":66.94},{"date":"1396/11/17 17:08","price":66.82},{"date":"1396/11/17 17:32","price":66.76},{"date":"1396/11/17 18:32","price":67.45},{"date":"1396/11/17 19:08","price":67.47},{"date":"1396/11/17 20:32","price":67.15},{"date":"1396/11/17 21:00","price":67.14},{"date":"1396/11/17 21:32","price":67.22},{"date":"1396/11/17 22:00","price":67.19},{"date":"1396/11/17 22:32","price":66.92},{"date":"1396/11/17 23:32","price":66.84}
بروزرسانی در تاریخ 11 فروردین 1399