کمترین: 
63.24
بیشترین: 
64.17
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
63.34
زمان: 
11/17 23:32
قیمت نفت سبک امروز 17 بهمن 1396
قیمت نفت سبکدر تاریخ 17 بهمن 1396 , 63.34 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/17 00:00","price":63.88},{"date":"1396/11/17 00:32","price":63.87},{"date":"1396/11/17 01:00","price":63.74},{"date":"1396/11/17 01:32","price":63.48},{"date":"1396/11/17 02:00","price":63.45},{"date":"1396/11/17 03:00","price":63.53},{"date":"1396/11/17 03:32","price":63.55},{"date":"1396/11/17 04:00","price":63.59},{"date":"1396/11/17 04:32","price":63.62},{"date":"1396/11/17 05:08","price":63.56},{"date":"1396/11/17 05:32","price":63.49},{"date":"1396/11/17 06:08","price":63.38},{"date":"1396/11/17 07:08","price":63.43},{"date":"1396/11/17 07:32","price":63.45},{"date":"1396/11/17 08:00","price":63.37},{"date":"1396/11/17 08:32","price":63.36},{"date":"1396/11/17 09:08","price":63.34},{"date":"1396/11/17 09:32","price":63.55},{"date":"1396/11/17 12:32","price":63.92},{"date":"1396/11/17 13:08","price":63.89},{"date":"1396/11/17 13:32","price":63.74},{"date":"1396/11/17 14:08","price":63.63},{"date":"1396/11/17 14:32","price":63.83},{"date":"1396/11/17 15:08","price":63.73},{"date":"1396/11/17 16:08","price":63.48},{"date":"1396/11/17 16:32","price":63.34},{"date":"1396/11/17 17:08","price":63.24},{"date":"1396/11/17 17:32","price":63.3},{"date":"1396/11/17 18:00","price":63.36},{"date":"1396/11/17 18:32","price":64.16},{"date":"1396/11/17 19:08","price":64.17},{"date":"1396/11/17 20:32","price":63.88},{"date":"1396/11/17 21:32","price":63.92},{"date":"1396/11/17 22:00","price":63.91},{"date":"1396/11/17 22:32","price":63.61},{"date":"1396/11/17 23:32","price":63.34}
بروزرسانی در تاریخ 02 مهر 1399