کمترین: 
4678
بیشترین: 
4744
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4685
زمان: 
11/16 18:20
قیمت دلار امروزی / سبزه امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلار امروزی / سبزهدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 4685 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 12:40","price":4706},{"date":"1396/11/16 12:50","price":4699},{"date":"1396/11/16 13:00","price":4738},{"date":"1396/11/16 13:20","price":4731},{"date":"1396/11/16 13:30","price":4733},{"date":"1396/11/16 13:40","price":4734},{"date":"1396/11/16 13:50","price":4728},{"date":"1396/11/16 14:20","price":4730},{"date":"1396/11/16 14:30","price":4712},{"date":"1396/11/16 14:40","price":4713},{"date":"1396/11/16 14:50","price":4716},{"date":"1396/11/16 15:00","price":4717},{"date":"1396/11/16 15:10","price":4712},{"date":"1396/11/16 15:20","price":4715},{"date":"1396/11/16 15:40","price":4714},{"date":"1396/11/16 15:50","price":4711},{"date":"1396/11/16 16:10","price":4723},{"date":"1396/11/16 16:40","price":4713},{"date":"1396/11/16 17:00","price":4708},{"date":"1396/11/16 17:10","price":4744},{"date":"1396/11/16 17:20","price":4729},{"date":"1396/11/16 17:30","price":4710},{"date":"1396/11/16 17:40","price":4680},{"date":"1396/11/16 17:50","price":4694},{"date":"1396/11/16 18:00","price":4678},{"date":"1396/11/16 18:10","price":4682},{"date":"1396/11/16 18:20","price":4685}
بروزرسانی در تاریخ 10 فروردین 1399