کمترین: 
4676
بیشترین: 
4755
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4676
زمان: 
11/16 19:40
قیمت دلار امروز 16 بهمن 1396
قیمت دلاردر تاریخ 16 بهمن 1396 , 4676 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 11:20","price":4753},{"date":"1396/11/16 11:30","price":4750},{"date":"1396/11/16 11:40","price":4755},{"date":"1396/11/16 12:00","price":4746},{"date":"1396/11/16 12:10","price":4750},{"date":"1396/11/16 12:20","price":4748},{"date":"1396/11/16 12:40","price":4726},{"date":"1396/11/16 12:50","price":4719},{"date":"1396/11/16 13:00","price":4744},{"date":"1396/11/16 13:20","price":4746},{"date":"1396/11/16 13:30","price":4751},{"date":"1396/11/16 13:40","price":4754},{"date":"1396/11/16 13:50","price":4752},{"date":"1396/11/16 14:10","price":4747},{"date":"1396/11/16 14:20","price":4752},{"date":"1396/11/16 14:30","price":4740},{"date":"1396/11/16 14:40","price":4731},{"date":"1396/11/16 14:50","price":4740},{"date":"1396/11/16 15:00","price":4738},{"date":"1396/11/16 15:10","price":4732},{"date":"1396/11/16 15:20","price":4735},{"date":"1396/11/16 15:40","price":4740},{"date":"1396/11/16 16:10","price":4744},{"date":"1396/11/16 16:20","price":4745},{"date":"1396/11/16 16:30","price":4743},{"date":"1396/11/16 16:40","price":4734},{"date":"1396/11/16 17:00","price":4729},{"date":"1396/11/16 17:10","price":4744},{"date":"1396/11/16 17:20","price":4729},{"date":"1396/11/16 17:30","price":4710},{"date":"1396/11/16 17:40","price":4688},{"date":"1396/11/16 17:50","price":4710},{"date":"1396/11/16 18:00","price":4689},{"date":"1396/11/16 18:10","price":4695},{"date":"1396/11/16 18:20","price":4700},{"date":"1396/11/16 18:30","price":4690},{"date":"1396/11/16 18:40","price":4686},{"date":"1396/11/16 18:50","price":4683},{"date":"1396/11/16 19:00","price":4678},{"date":"1396/11/16 19:10","price":4680},{"date":"1396/11/16 19:20","price":4678},{"date":"1396/11/16 19:30","price":4677},{"date":"1396/11/16 19:40","price":4676}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398