قیمت یورو مورخ 16 بهمن 1396

کمترین: 
6071
بیشترین: 
6245
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6182
زمان: 
11/16 17:00
قیمت یورو مورخ 16 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 16 بهمن 1396 , 6182 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 10:40","price":6078},{"date":"1396/11/16 10:50","price":6079},{"date":"1396/11/16 11:00","price":6071},{"date":"1396/11/16 11:20","price":6162},{"date":"1396/11/16 11:40","price":6165},{"date":"1396/11/16 11:50","price":6245},{"date":"1396/11/16 12:00","price":6240},{"date":"1396/11/16 12:20","price":6230},{"date":"1396/11/16 12:40","price":6218},{"date":"1396/11/16 13:40","price":6220},{"date":"1396/11/16 13:50","price":6217},{"date":"1396/11/16 14:20","price":6213},{"date":"1396/11/16 14:30","price":6208},{"date":"1396/11/16 15:00","price":6205},{"date":"1396/11/16 15:30","price":6203},{"date":"1396/11/16 15:40","price":6198},{"date":"1396/11/16 16:10","price":6197},{"date":"1396/11/16 16:40","price":6184},{"date":"1396/11/16 17:00","price":6182}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397