قیمت نفت برنت مورخ 16 بهمن 1396

کمترین: 
67.31
بیشترین: 
68.31
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
67.56
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت برنت مورخ 16 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 67.56 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 05:00","price":67.97},{"date":"1396/11/16 05:32","price":68.03},{"date":"1396/11/16 06:00","price":67.95},{"date":"1396/11/16 06:32","price":67.91},{"date":"1396/11/16 07:08","price":67.83},{"date":"1396/11/16 07:32","price":67.91},{"date":"1396/11/16 08:08","price":67.87},{"date":"1396/11/16 08:32","price":67.88},{"date":"1396/11/16 09:00","price":67.89},{"date":"1396/11/16 09:32","price":67.97},{"date":"1396/11/16 10:08","price":67.95},{"date":"1396/11/16 10:32","price":67.91},{"date":"1396/11/16 11:08","price":68.03},{"date":"1396/11/16 11:32","price":67.95},{"date":"1396/11/16 12:08","price":67.97},{"date":"1396/11/16 13:08","price":67.98},{"date":"1396/11/16 13:32","price":68.16},{"date":"1396/11/16 14:08","price":68.23},{"date":"1396/11/16 14:32","price":68.12},{"date":"1396/11/16 15:08","price":68.02},{"date":"1396/11/16 15:32","price":67.97},{"date":"1396/11/16 16:00","price":67.62},{"date":"1396/11/16 16:32","price":67.71},{"date":"1396/11/16 17:08","price":67.8},{"date":"1396/11/16 17:32","price":67.89},{"date":"1396/11/16 18:08","price":67.78},{"date":"1396/11/16 18:32","price":67.57},{"date":"1396/11/16 19:00","price":67.67},{"date":"1396/11/16 19:32","price":67.95},{"date":"1396/11/16 20:00","price":68.31},{"date":"1396/11/16 20:32","price":68.09},{"date":"1396/11/16 21:00","price":68.1},{"date":"1396/11/16 21:32","price":67.8},{"date":"1396/11/16 22:00","price":67.56},{"date":"1396/11/16 22:32","price":67.31},{"date":"1396/11/16 23:00","price":67.53},{"date":"1396/11/16 23:32","price":67.56}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397