کمترین: 
2.0158
بیشترین: 
2.0424
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0192
زمان: 
11/16 23:32
قیمت نفت کوره امروز 16 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 2.0192 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 03:00","price":2.0424},{"date":"1396/11/16 03:32","price":2.0398},{"date":"1396/11/16 04:00","price":2.037},{"date":"1396/11/16 05:00","price":2.0381},{"date":"1396/11/16 05:32","price":2.0393},{"date":"1396/11/16 06:00","price":2.0379},{"date":"1396/11/16 06:32","price":2.033},{"date":"1396/11/16 07:08","price":2.0335},{"date":"1396/11/16 07:32","price":2.0358},{"date":"1396/11/16 08:08","price":2.0361},{"date":"1396/11/16 08:32","price":2.0354},{"date":"1396/11/16 09:00","price":2.0357},{"date":"1396/11/16 09:32","price":2.037},{"date":"1396/11/16 10:32","price":2.0364},{"date":"1396/11/16 11:08","price":2.0377},{"date":"1396/11/16 11:32","price":2.0379},{"date":"1396/11/16 12:08","price":2.0355},{"date":"1396/11/16 13:08","price":2.0389},{"date":"1396/11/16 13:32","price":2.0373},{"date":"1396/11/16 14:08","price":2.039},{"date":"1396/11/16 14:32","price":2.036},{"date":"1396/11/16 15:08","price":2.0358},{"date":"1396/11/16 15:32","price":2.0321},{"date":"1396/11/16 16:00","price":2.0257},{"date":"1396/11/16 16:32","price":2.0271},{"date":"1396/11/16 17:08","price":2.0293},{"date":"1396/11/16 17:32","price":2.0324},{"date":"1396/11/16 18:08","price":2.0263},{"date":"1396/11/16 18:32","price":2.021},{"date":"1396/11/16 19:00","price":2.0326},{"date":"1396/11/16 19:32","price":2.0392},{"date":"1396/11/16 20:00","price":2.0387},{"date":"1396/11/16 20:32","price":2.0335},{"date":"1396/11/16 21:00","price":2.0247},{"date":"1396/11/16 21:32","price":2.0258},{"date":"1396/11/16 22:00","price":2.0158},{"date":"1396/11/16 22:32","price":2.0168},{"date":"1396/11/16 23:00","price":2.0202},{"date":"1396/11/16 23:32","price":2.0192}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398