کمترین: 
4.2771
بیشترین: 
8307
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6692.5
زمان: 
11/16 23:30
قیمت بیت کوین امروز 16 بهمن 1396
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 16 بهمن 1396 , 6692.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 00:30","price":8000},{"date":"1396/11/16 01:00","price":4.2771},{"date":"1396/11/16 01:30","price":6587.2},{"date":"1396/11/16 04:00","price":8206},{"date":"1396/11/16 04:30","price":8271.4},{"date":"1396/11/16 05:00","price":8000},{"date":"1396/11/16 07:00","price":8053.2},{"date":"1396/11/16 07:30","price":8225},{"date":"1396/11/16 08:00","price":8146.8},{"date":"1396/11/16 08:30","price":8307},{"date":"1396/11/16 10:00","price":8260.3},{"date":"1396/11/16 10:30","price":8289.9},{"date":"1396/11/16 11:00","price":8111.3},{"date":"1396/11/16 13:00","price":7900},{"date":"1396/11/16 13:30","price":8035.8},{"date":"1396/11/16 14:00","price":7925.6},{"date":"1396/11/16 14:30","price":7869.9},{"date":"1396/11/16 15:00","price":7742.1},{"date":"1396/11/16 15:30","price":7650},{"date":"1396/11/16 16:00","price":7606},{"date":"1396/11/16 16:30","price":7647},{"date":"1396/11/16 17:00","price":7747},{"date":"1396/11/16 17:30","price":7676.9},{"date":"1396/11/16 18:00","price":7632.2},{"date":"1396/11/16 18:30","price":7389.7},{"date":"1396/11/16 19:00","price":7250},{"date":"1396/11/16 20:00","price":7405.2},{"date":"1396/11/16 20:30","price":7445.4},{"date":"1396/11/16 21:00","price":7324},{"date":"1396/11/16 21:30","price":7134.2},{"date":"1396/11/16 22:00","price":7117.9},{"date":"1396/11/16 23:00","price":7022},{"date":"1396/11/16 23:30","price":6692.5}
بروزرسانی در تاریخ 30 مهر 1398