کمترین: 
0.815
بیشترین: 
936.65
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
741
زمان: 
11/16 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 16 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 16 بهمن 1396 , 741 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/16 00:00","price":936.65},{"date":"1396/11/16 00:30","price":890},{"date":"1396/11/16 01:00","price":0.815},{"date":"1396/11/16 01:30","price":851.69},{"date":"1396/11/16 04:00","price":918.65},{"date":"1396/11/16 04:30","price":919.13},{"date":"1396/11/16 05:00","price":910.47},{"date":"1396/11/16 07:00","price":902.3},{"date":"1396/11/16 07:30","price":911.8},{"date":"1396/11/16 08:00","price":911.91},{"date":"1396/11/16 08:30","price":914.54},{"date":"1396/11/16 10:00","price":917},{"date":"1396/11/16 10:30","price":921},{"date":"1396/11/16 11:00","price":914},{"date":"1396/11/16 13:00","price":870},{"date":"1396/11/16 13:30","price":873},{"date":"1396/11/16 14:00","price":869},{"date":"1396/11/16 15:00","price":850},{"date":"1396/11/16 15:30","price":833.07},{"date":"1396/11/16 16:00","price":831.9},{"date":"1396/11/16 16:30","price":834.73},{"date":"1396/11/16 17:00","price":845},{"date":"1396/11/16 17:30","price":848},{"date":"1396/11/16 18:00","price":846},{"date":"1396/11/16 18:30","price":813},{"date":"1396/11/16 19:00","price":800.1},{"date":"1396/11/16 19:30","price":800.45},{"date":"1396/11/16 20:00","price":819.98},{"date":"1396/11/16 20:30","price":811.77},{"date":"1396/11/16 21:00","price":805},{"date":"1396/11/16 21:30","price":799},{"date":"1396/11/16 22:00","price":786},{"date":"1396/11/16 22:30","price":784.99},{"date":"1396/11/16 23:00","price":770},{"date":"1396/11/16 23:30","price":741}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398