کمترین: 
6723
بیشترین: 
6770
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6770
زمان: 
11/15 13:30
قیمت پوند امروز 15 بهمن 1396
قیمت پونددر تاریخ 15 بهمن 1396 , 6770 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 10:10","price":6723},{"date":"1396/11/15 12:00","price":6740},{"date":"1396/11/15 12:50","price":6757},{"date":"1396/11/15 13:20","price":6747},{"date":"1396/11/15 13:30","price":6770}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398