قیمت یورو مورخ 15 بهمن 1396

کمترین: 
5965
بیشترین: 
6028
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6028
زمان: 
11/15 15:50
قیمت یورو مورخ 15 بهمن 1396
قیمت یورودر تاریخ 15 بهمن 1396 , 6028 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/15 10:10","price":5965},{"date":"1396/11/15 10:30","price":5971},{"date":"1396/11/15 12:00","price":5994},{"date":"1396/11/15 13:30","price":6003},{"date":"1396/11/15 13:40","price":6008},{"date":"1396/11/15 13:50","price":6010},{"date":"1396/11/15 14:30","price":6015},{"date":"1396/11/15 15:00","price":6018},{"date":"1396/11/15 15:50","price":6028}
بروزرسانی در تاریخ 30 تیر 1397