پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1.8
بیشترین: 
639000
قیمت تقلبی: 
638900
زمان: 
11/14 23:55
قیمت آبشده بنکداری امروز 14 بهمن 1396
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 638900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:05","price":632400},{"date":"1396/11/14 00:15","price":1.8},{"date":"1396/11/14 00:20","price":632100},{"date":"1396/11/14 00:25","price":631900},{"date":"1396/11/14 00:30","price":631800},{"date":"1396/11/14 11:20","price":632900},{"date":"1396/11/14 11:25","price":631900},{"date":"1396/11/14 11:40","price":632100},{"date":"1396/11/14 11:50","price":631900},{"date":"1396/11/14 11:55","price":631600},{"date":"1396/11/14 12:05","price":631900},{"date":"1396/11/14 12:10","price":632100},{"date":"1396/11/14 12:20","price":632600},{"date":"1396/11/14 12:25","price":632800},{"date":"1396/11/14 12:30","price":633000},{"date":"1396/11/14 12:35","price":633100},{"date":"1396/11/14 12:40","price":632700},{"date":"1396/11/14 12:45","price":633300},{"date":"1396/11/14 12:50","price":633500},{"date":"1396/11/14 12:55","price":634400},{"date":"1396/11/14 13:00","price":634800},{"date":"1396/11/14 13:20","price":635000},{"date":"1396/11/14 13:35","price":635300},{"date":"1396/11/14 13:45","price":635800},{"date":"1396/11/14 13:55","price":635600},{"date":"1396/11/14 14:05","price":635900},{"date":"1396/11/14 14:10","price":635800},{"date":"1396/11/14 14:15","price":635700},{"date":"1396/11/14 14:20","price":636200},{"date":"1396/11/14 14:25","price":634900},{"date":"1396/11/14 14:35","price":634800},{"date":"1396/11/14 14:40","price":635400},{"date":"1396/11/14 14:45","price":635300},{"date":"1396/11/14 14:50","price":635800},{"date":"1396/11/14 15:00","price":635900},{"date":"1396/11/14 15:05","price":635800},{"date":"1396/11/14 15:10","price":635900},{"date":"1396/11/14 15:15","price":637000},{"date":"1396/11/14 15:25","price":636500},{"date":"1396/11/14 15:35","price":636600},{"date":"1396/11/14 15:45","price":636500},{"date":"1396/11/14 15:50","price":637800},{"date":"1396/11/14 16:00","price":637900},{"date":"1396/11/14 16:10","price":637700},{"date":"1396/11/14 16:20","price":637900},{"date":"1396/11/14 16:25","price":637800},{"date":"1396/11/14 16:50","price":638000},{"date":"1396/11/14 17:00","price":638100},{"date":"1396/11/14 17:05","price":637500},{"date":"1396/11/14 17:20","price":637700},{"date":"1396/11/14 17:25","price":637500},{"date":"1396/11/14 17:30","price":636700},{"date":"1396/11/14 17:35","price":636800},{"date":"1396/11/14 17:40","price":637400},{"date":"1396/11/14 17:45","price":637200},{"date":"1396/11/14 17:50","price":637600},{"date":"1396/11/14 18:00","price":637900},{"date":"1396/11/14 18:05","price":638200},{"date":"1396/11/14 18:10","price":638300},{"date":"1396/11/14 18:15","price":637900},{"date":"1396/11/14 18:20","price":638200},{"date":"1396/11/14 18:25","price":638100},{"date":"1396/11/14 18:35","price":638000},{"date":"1396/11/14 18:40","price":638300},{"date":"1396/11/14 18:45","price":638700},{"date":"1396/11/14 18:50","price":638400},{"date":"1396/11/14 18:55","price":638300},{"date":"1396/11/14 19:00","price":638600},{"date":"1396/11/14 19:10","price":638200},{"date":"1396/11/14 19:15","price":638400},{"date":"1396/11/14 19:20","price":638700},{"date":"1396/11/14 19:25","price":638800},{"date":"1396/11/14 19:30","price":639000},{"date":"1396/11/14 19:35","price":638800},{"date":"1396/11/14 19:40","price":639000},{"date":"1396/11/14 19:55","price":638800},{"date":"1396/11/14 20:00","price":638900},{"date":"1396/11/14 20:10","price":638800},{"date":"1396/11/14 20:25","price":638900},{"date":"1396/11/14 20:30","price":638800},{"date":"1396/11/14 20:35","price":638900},{"date":"1396/11/14 20:40","price":638800},{"date":"1396/11/14 20:45","price":638900},{"date":"1396/11/14 21:05","price":638600},{"date":"1396/11/14 21:10","price":638300},{"date":"1396/11/14 21:20","price":638400},{"date":"1396/11/14 21:25","price":638500},{"date":"1396/11/14 21:30","price":638700},{"date":"1396/11/14 21:35","price":638600},{"date":"1396/11/14 21:40","price":638400},{"date":"1396/11/14 21:45","price":638300},{"date":"1396/11/14 21:50","price":638400},{"date":"1396/11/14 22:05","price":638500},{"date":"1396/11/14 22:10","price":638600},{"date":"1396/11/14 22:20","price":638700},{"date":"1396/11/14 22:25","price":638600},{"date":"1396/11/14 22:30","price":638400},{"date":"1396/11/14 22:35","price":638600},{"date":"1396/11/14 23:00","price":638700},{"date":"1396/11/14 23:05","price":638800},{"date":"1396/11/14 23:10","price":638900},{"date":"1396/11/14 23:20","price":638800},{"date":"1396/11/14 23:25","price":638600},{"date":"1396/11/14 23:30","price":638800},{"date":"1396/11/14 23:35","price":638600},{"date":"1396/11/14 23:40","price":638800},{"date":"1396/11/14 23:55","price":638900}
بروزرسانی در تاریخ 30 مرداد 1398