کمترین: 
953.39
بیشترین: 
1050.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1032.6
زمان: 
11/14 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 14 بهمن 1396
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 1032.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:00","price":968},{"date":"1396/11/14 01:30","price":972.9},{"date":"1396/11/14 02:00","price":983},{"date":"1396/11/14 02:30","price":988},{"date":"1396/11/14 03:00","price":999},{"date":"1396/11/14 03:30","price":997.9},{"date":"1396/11/14 04:00","price":998.01},{"date":"1396/11/14 07:00","price":990.5},{"date":"1396/11/14 07:30","price":953.39},{"date":"1396/11/14 08:00","price":968.59},{"date":"1396/11/14 10:00","price":966.66},{"date":"1396/11/14 10:30","price":977.65},{"date":"1396/11/14 11:00","price":988.1},{"date":"1396/11/14 11:30","price":986.52},{"date":"1396/11/14 12:00","price":987.86},{"date":"1396/11/14 13:00","price":1015},{"date":"1396/11/14 13:30","price":1026.11},{"date":"1396/11/14 14:00","price":1033},{"date":"1396/11/14 14:30","price":1020.01},{"date":"1396/11/14 15:00","price":1025.82},{"date":"1396/11/14 15:30","price":1039},{"date":"1396/11/14 16:00","price":1040},{"date":"1396/11/14 16:30","price":1046.9},{"date":"1396/11/14 19:00","price":1050.1},{"date":"1396/11/14 19:30","price":1047},{"date":"1396/11/14 20:00","price":1021.62},{"date":"1396/11/14 20:30","price":1017.14},{"date":"1396/11/14 21:00","price":1034},{"date":"1396/11/14 21:30","price":1038.99},{"date":"1396/11/14 22:00","price":1023},{"date":"1396/11/14 22:30","price":1025.1},{"date":"1396/11/14 23:00","price":1037.1},{"date":"1396/11/14 23:30","price":1032.6}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398