کمترین: 
2.0448
بیشترین: 
2.0526
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.0453
زمان: 
11/14 02:00
قیمت نفت کوره امروز 14 بهمن 1396
قیمت نفت کورهدر تاریخ 14 بهمن 1396 , 2.0453 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/14 00:00","price":2.0526},{"date":"1396/11/14 00:32","price":2.0468},{"date":"1396/11/14 01:00","price":2.0448},{"date":"1396/11/14 01:32","price":2.0457},{"date":"1396/11/14 02:00","price":2.0453}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398