کمترین: 
607.63
بیشترین: 
623.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
609.88
زمان: 
11/13 23:32
قیمت گازوئیل امروز 13 بهمن 1396
قیمت گازوئیلدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 609.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":622},{"date":"1396/11/13 00:32","price":622.38},{"date":"1396/11/13 01:00","price":621.88},{"date":"1396/11/13 02:32","price":621.75},{"date":"1396/11/13 05:08","price":622.25},{"date":"1396/11/13 05:32","price":621.25},{"date":"1396/11/13 06:00","price":621.5},{"date":"1396/11/13 06:32","price":622.63},{"date":"1396/11/13 07:00","price":622.25},{"date":"1396/11/13 07:32","price":622.38},{"date":"1396/11/13 08:00","price":622.25},{"date":"1396/11/13 09:00","price":622.38},{"date":"1396/11/13 09:32","price":622.75},{"date":"1396/11/13 10:00","price":622.63},{"date":"1396/11/13 10:32","price":622.75},{"date":"1396/11/13 11:00","price":623},{"date":"1396/11/13 11:32","price":622.88},{"date":"1396/11/13 12:00","price":623.5},{"date":"1396/11/13 12:32","price":622.13},{"date":"1396/11/13 13:00","price":620.63},{"date":"1396/11/13 14:08","price":620.13},{"date":"1396/11/13 14:32","price":620.88},{"date":"1396/11/13 15:08","price":620.38},{"date":"1396/11/13 15:32","price":620.13},{"date":"1396/11/13 16:00","price":618.88},{"date":"1396/11/13 17:00","price":619.88},{"date":"1396/11/13 17:32","price":618},{"date":"1396/11/13 18:00","price":614.63},{"date":"1396/11/13 18:32","price":611.88},{"date":"1396/11/13 19:08","price":609.38},{"date":"1396/11/13 19:32","price":609.13},{"date":"1396/11/13 20:00","price":608},{"date":"1396/11/13 20:32","price":608.13},{"date":"1396/11/13 21:00","price":607.63},{"date":"1396/11/13 21:32","price":610.13},{"date":"1396/11/13 22:00","price":611.63},{"date":"1396/11/13 23:00","price":611.25},{"date":"1396/11/13 23:32","price":609.88}
بروزرسانی در تاریخ 03 بهمن 1398