کمترین: 
68.08
بیشترین: 
69.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
68.62
زمان: 
11/13 23:32
قیمت نفت برنت امروز 13 بهمن 1396
قیمت نفت برنتدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 68.62 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":69.79},{"date":"1396/11/13 00:32","price":69.84},{"date":"1396/11/13 01:00","price":69.76},{"date":"1396/11/13 02:32","price":69.72},{"date":"1396/11/13 05:08","price":69.81},{"date":"1396/11/13 05:32","price":69.72},{"date":"1396/11/13 06:00","price":69.77},{"date":"1396/11/13 06:32","price":69.88},{"date":"1396/11/13 07:00","price":69.87},{"date":"1396/11/13 07:32","price":69.84},{"date":"1396/11/13 08:00","price":69.81},{"date":"1396/11/13 09:00","price":69.85},{"date":"1396/11/13 10:00","price":69.87},{"date":"1396/11/13 10:32","price":69.88},{"date":"1396/11/13 11:00","price":69.91},{"date":"1396/11/13 11:32","price":69.96},{"date":"1396/11/13 12:00","price":69.94},{"date":"1396/11/13 12:32","price":69.8},{"date":"1396/11/13 13:00","price":69.65},{"date":"1396/11/13 14:08","price":69.53},{"date":"1396/11/13 14:32","price":69.63},{"date":"1396/11/13 15:08","price":69.53},{"date":"1396/11/13 15:32","price":69.48},{"date":"1396/11/13 16:00","price":69.37},{"date":"1396/11/13 16:32","price":69.36},{"date":"1396/11/13 17:00","price":69.52},{"date":"1396/11/13 17:32","price":69.25},{"date":"1396/11/13 18:00","price":68.89},{"date":"1396/11/13 18:32","price":68.64},{"date":"1396/11/13 19:08","price":68.32},{"date":"1396/11/13 19:32","price":68.22},{"date":"1396/11/13 20:00","price":68.08},{"date":"1396/11/13 20:32","price":68.15},{"date":"1396/11/13 21:00","price":68.13},{"date":"1396/11/13 21:32","price":68.48},{"date":"1396/11/13 22:00","price":68.81},{"date":"1396/11/13 23:00","price":68.75},{"date":"1396/11/13 23:32","price":68.62}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398