پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
0.1
بیشترین: 
637000
قیمت تقلبی: 
634300
زمان: 
11/13 23:55
قیمت آبشده شنبه ای امروز 13 بهمن 1396
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 13 بهمن 1396 , 634300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1396/11/13 00:00","price":636200},{"date":"1396/11/13 00:05","price":994},{"date":"1396/11/13 00:10","price":0.1},{"date":"1396/11/13 00:25","price":636200},{"date":"1396/11/13 11:15","price":636000},{"date":"1396/11/13 11:20","price":637000},{"date":"1396/11/13 11:30","price":636300},{"date":"1396/11/13 11:35","price":636500},{"date":"1396/11/13 11:40","price":636600},{"date":"1396/11/13 11:45","price":636400},{"date":"1396/11/13 11:50","price":636200},{"date":"1396/11/13 11:55","price":636000},{"date":"1396/11/13 12:00","price":636200},{"date":"1396/11/13 12:05","price":636100},{"date":"1396/11/13 12:10","price":636000},{"date":"1396/11/13 12:15","price":635800},{"date":"1396/11/13 12:25","price":635700},{"date":"1396/11/13 12:30","price":635600},{"date":"1396/11/13 12:35","price":635500},{"date":"1396/11/13 12:40","price":635400},{"date":"1396/11/13 12:45","price":635600},{"date":"1396/11/13 13:00","price":635900},{"date":"1396/11/13 13:10","price":636100},{"date":"1396/11/13 13:15","price":636200},{"date":"1396/11/13 13:25","price":635900},{"date":"1396/11/13 13:35","price":636000},{"date":"1396/11/13 13:45","price":636100},{"date":"1396/11/13 13:55","price":635900},{"date":"1396/11/13 14:05","price":635800},{"date":"1396/11/13 14:25","price":635600},{"date":"1396/11/13 14:30","price":635800},{"date":"1396/11/13 15:05","price":635900},{"date":"1396/11/13 15:20","price":636000},{"date":"1396/11/13 15:25","price":635900},{"date":"1396/11/13 15:40","price":636000},{"date":"1396/11/13 16:00","price":635900},{"date":"1396/11/13 16:10","price":636000},{"date":"1396/11/13 16:15","price":636300},{"date":"1396/11/13 16:20","price":636200},{"date":"1396/11/13 16:25","price":636100},{"date":"1396/11/13 16:30","price":636200},{"date":"1396/11/13 16:35","price":636300},{"date":"1396/11/13 16:40","price":636400},{"date":"1396/11/13 16:45","price":636800},{"date":"1396/11/13 16:50","price":636400},{"date":"1396/11/13 16:55","price":636500},{"date":"1396/11/13 17:00","price":636600},{"date":"1396/11/13 17:05","price":635900},{"date":"1396/11/13 17:10","price":636100},{"date":"1396/11/13 17:20","price":636500},{"date":"1396/11/13 17:25","price":636600},{"date":"1396/11/13 17:30","price":635600},{"date":"1396/11/13 17:45","price":635400},{"date":"1396/11/13 17:50","price":635600},{"date":"1396/11/13 17:55","price":635700},{"date":"1396/11/13 18:05","price":635900},{"date":"1396/11/13 18:10","price":635500},{"date":"1396/11/13 18:20","price":635700},{"date":"1396/11/13 18:25","price":635000},{"date":"1396/11/13 18:30","price":634800},{"date":"1396/11/13 18:35","price":634500},{"date":"1396/11/13 18:45","price":634300},{"date":"1396/11/13 18:50","price":633800},{"date":"1396/11/13 18:55","price":634100},{"date":"1396/11/13 19:00","price":634000},{"date":"1396/11/13 19:05","price":633900},{"date":"1396/11/13 19:10","price":633400},{"date":"1396/11/13 19:15","price":633300},{"date":"1396/11/13 19:20","price":633600},{"date":"1396/11/13 19:25","price":634100},{"date":"1396/11/13 19:30","price":634200},{"date":"1396/11/13 19:35","price":634000},{"date":"1396/11/13 19:40","price":634200},{"date":"1396/11/13 19:50","price":634000},{"date":"1396/11/13 19:55","price":633900},{"date":"1396/11/13 20:05","price":634200},{"date":"1396/11/13 20:15","price":634100},{"date":"1396/11/13 20:20","price":634300},{"date":"1396/11/13 20:25","price":634400},{"date":"1396/11/13 20:30","price":634600},{"date":"1396/11/13 20:40","price":634400},{"date":"1396/11/13 20:45","price":634500},{"date":"1396/11/13 20:50","price":634700},{"date":"1396/11/13 20:55","price":635000},{"date":"1396/11/13 21:00","price":635100},{"date":"1396/11/13 21:05","price":635200},{"date":"1396/11/13 21:10","price":634900},{"date":"1396/11/13 21:20","price":635100},{"date":"1396/11/13 21:45","price":635200},{"date":"1396/11/13 22:00","price":635000},{"date":"1396/11/13 22:15","price":634900},{"date":"1396/11/13 22:20","price":634700},{"date":"1396/11/13 22:25","price":634200},{"date":"1396/11/13 22:35","price":634300},{"date":"1396/11/13 22:40","price":634200},{"date":"1396/11/13 22:50","price":634100},{"date":"1396/11/13 23:00","price":633900},{"date":"1396/11/13 23:05","price":634400},{"date":"1396/11/13 23:10","price":634500},{"date":"1396/11/13 23:15","price":634400},{"date":"1396/11/13 23:20","price":634600},{"date":"1396/11/13 23:25","price":634400},{"date":"1396/11/13 23:30","price":634100},{"date":"1396/11/13 23:35","price":634200},{"date":"1396/11/13 23:40","price":634000},{"date":"1396/11/13 23:45","price":633900},{"date":"1396/11/13 23:50","price":634400},{"date":"1396/11/13 23:55","price":634300}
بروزرسانی در تاریخ 29 مرداد 1398